Statut fundacji

STATUT FUNDACJI PLON SERCA

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1.
Fundację pod nazwą „PLON SERCA”, zwaną dalej Fundacją, ustanowiła Osadkowski – Cebulski sp. z o. z siedzibą w Legnicy, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000142384 , zwana dalej Fundatorem.

§ 2.
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Legnica.
2. Fundacja może działać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą
4. Fundacja może być wspólnikiem spółek cywilnych i handlowych oraz ustanawiać fundacje łącznie z innymi podmiotami.

Rozdział II. Cele Fundacji i ich realizacja

§ 3.
Celem Fundacji jest:
1. działalność zmierzająca do pomocy osobom dotkniętym poważnymi schorzeniami oraz rodzinom tych osób, zwłaszcza w zakresie terapii i rehabilitacji oraz spraw bytowych jak również mająca na celu promocję zdrowia i aktywności osób niepełnosprawnych. 2. działalność charytatywna 3. nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie 4. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży 5. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 6. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego 7. promocja i organizacja wolontariatu
8. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka 9. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
10. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów uprawnionych do prowadzenia działalności pożytku publicznego

§ 4
Fundacja realizuje swoje cele przez:
1. pomoc finansową i rzeczową;
2. pomoc specjalistyczną zwłaszcza przez zapewnienie usług profesjonalistów zwłaszcza w zakresie medycyny, rehabilitacji, psychologii, prawa;
3. działanie na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób chorych i niepełnosprawnych;
4. promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób chorych i niepełnosprawnych
5. organizowanie szkoleń konferencji, imprez i przedsięwzięć edukacyjnych, rekreacyjnych, sportowych, turystycznych i kulturalnych związanych z realizacją celów Fundacji.

§ 5
Będąc organizacją pozarządową w myśl art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2016 r., nr 234, poz. 1817 z późn. zm. / Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego w zakresie wskazanym w § 3 i 4 Statutu.

Rozdział III. Działalność gospodarcza Fundacji

§ 6
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. O rozpoczęciu, przedmiocie działalności i jej zakończeniu decyduje Zarząd Fundacji po uzyskaniu pisemnej zgody Rady Fundacji .
2. Wartość środków majątkowych Fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą wynosi 1000 ( jeden tysiąc ) złotych.
3. Zyski z działalności gospodarczej mogą być przeznaczane wyłącznie na cele statutowe Fundacji.

§ 6.1
Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
93.2 Działalność rozrywkowa i rekreacyjna
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
3.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
93.11.Z Działalność obiektów sportowych

Rozdział IV. Majątek Fundacji

§ 7
1. Składnikiem majątkowym Fundacji przeznaczonym na realizację jej celów w chwili jej ustanowienia jest fundusz założycielski w wysokości 5 000 ( pięć tysięcy ) złotych.
2. Fundacja może pozyskiwać majątek w trakcie swojego istnienia. Składnikami tego majątku mogą być pieniądze, papiery wartościowe, rzeczy ruchome, nieruchomości i prawa.

§ 8
Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności

§ 9
Źródłami majątku Fundacji mogą być w szczególności
1) darowizny, spadki, zapisy,
2) subwencje i dotacje,
3) wpływy pochodzące z wkładów na rachunkach bankowych, lokat,
inwestycji kapitałowych, papierów wartościowych, dywidend oraz odsetek od udzielonych pożyczek,
4) dochody z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych,
5) wpływy z akcji promocyjnych, konkursów, imprez publicznych, loterii
6) dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

§ 10
1. Zbycie majątku Fundacji lub jego części a także jego obciążenie na jakiejkolwiek podstawie prawnej jest zabronione chyba, że Rada Fundacji wyrazi na to zgodę na piśmie na wniosek Zarządu wyrażony i uzasadniony na piśmie.
2. Majątek Fundacji może zostać obciążony tylko w celu zachowania jego substancji lub zwiększenia dochodów Fundacji. Obciążenie nie może przekroczyć 10 % wartości majątku Fundacji.

§ 11
Majątek, którego źródłem są darowizny, spadki, zapisy, subwencje i dotacje, Fundacja może przeznaczyć na realizację wszelkich jej celów o ile darczyńca, spadkodawca, zapisobiorca lub udzielający subwencji albo dotacji nie zastrzegł inaczej. Ograniczenia swobody dysponowania takimi składnikami majątku mogą też wynikać z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 12
1. Fundacja nie może udzielać pożyczek Fundatorowi, członkom organów Fundacji oraz jej pracownikom. Zakaz ten dotyczy także osób z którymi członkowie organów Fundacji i jej pracownicy pozostają w związku małżeńskim, w faktycznym wspólnym pożyciu oraz w stosunku pokrewieństwa i powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa i powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz z którymi związani są z tytułu przysposobienia, opieki i kurateli.
2. Osoby wskazane w zdaniu 2 pkt 1 w dalszej części Statutu zwane są „osobami bliskimi”.
3. Fundacja nie może rozporządzać swoim majątkiem na rzecz Fundatora, członków jej organów, jej pracowników oraz osób bliskich członków jej organów i pracowników Fundacji na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
4. Fundacja nie może wykorzystywać majątku na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji i jej pracowników oraz osób bliskich członków organów Fundacji i jej pracowników na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji.
5. Fundacja nie może nabywać towarów lub usług od podmiotów w których uczestniczy Fundator, członkowie organów Fundacji, jej pracownicy oraz osoby bliskie członków organów Fundacji i jej pracowników na zasadach innych niż wobec osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. Przez uczestnictwo w podmiotach należy rozumieć prowadzenie przez

Rozdział V. Minister właściwy ze względu na cele Fundacji

§ 13
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw zdrowia.

Rozdział VI. Organy Fundacji

§ 14
Organami Fundacji są:
1. Zarząd Fundacji,
2. Rada Fundacji.

Zarząd Fundacji

§ 15
1. Zarząd Fundacji składa się z 1 – 5 osób
2. Członków Zarządu Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 16
1. Oświadczenia woli mogą być składane przez jednego członka Zarządu.
2. W przypadku gdy Zarząd składa się z więcej niż jednego członka – zaciągnięcie zobowiązań finansowych przekraczających 10 000 zł
– zbycie majątku Fundacji lub jego części a także jego obciążenie na jakiekolwiek podstawie prawnej
oświadczenia woli winny być składane łącznie przez wszystkich członków Zarządu
3. Gdy Zarząd składa się z jednego członka w przypadku oświadczeń woli wskazanych
w pkt 2 zgodę na takie oświadczenia winna wyrazić Rada Fundacji.

§ 17
Kadencja członka Zarządu Fundacji trwa cztery lata przy czym może on zostać odwołany w każdym czasie.

§ 18
Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku rezygnacji, śmierci bądź odwołania członka Zarządu.

§ 19
Członkiem Zarządu nie może być osoba której nie przysługuje pełnia praw publicznych ani taka która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego czy przestępstwo skarbowe.

§ 20
Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 21
1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy między innymi:
1) opracowywanie rocznych budżetów i planów działania
2) opracowywanie planów działania Fundacji określających długofalowe, przekraczające jeden rok kierunki jej działania;
3) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
4) tworzenie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji;
5) sporządzanie sprawozdań przewidzianych prawem i składanie ich właściwym podmiotom;
6) przedkładanie Radzie Fundacji wniosków dotyczących połączenia z inną fundacją;
7) przedkładanie Radzie Fundacji wniosków dotyczących likwidacji Fundacji;

2. Budżety i plany, o których mowa w ust.1 pkt 1 i 2 Zarząd Fundacji opracowuje i przedstawia Radzie Fundacji do zatwierdzenia w terminie do dnia 30 listopada każdego roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji planów i budżetów.

Rada Fundacji

§ 22
Rada Fundacji jest kolegialnym organem nadzoru i kontroli Fundacji składającym się z 3 – 6 osób powoływanym przez Fundatora.

§ 23
1. Przewodniczącego Rady Fundacji wybiera Rada Fundacji zwykłą większością głosów.
2. W przypadku czasowej niemożności pełnienia funkcji Przewodniczący Rady Fundacji wyznacza osobę pełniącą obowiązki Przewodniczącego Rady Fundacji. W przypadku gdyby Przewodniczący nie mógł tego uczynić osobę taką wyznacza najstarszy wiekiem członek Rady Fundacji

§ 24
Kadencja członka Rady Fundacji trwa cztery lata przy czym może on zostać odwołany w każdym czasie.

§ 25
Członek Rady Fundacji nie może być członkiem Zarządu Fundacji

§ 26
1. Nie może być członkiem Rady Fundacji osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
2. Nie może być członkiem Rady Fundacji osoba pozbawiona praw publicznych.

§ 27
Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa w przypadku rezygnacji, śmierci bądź odwołania. W przypadku osoby określonej w § 23 pkt 1 także w przypadku utraty przymiotu Prezesa Zarządu Fundatora.

§ 28
Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji z wyjątkiem zwrotu uzasadnionych udokumentowanych kosztów związanych z uczestnictwem w pracach tego organu, w tym kosztów podróży.

§ 29
Każdy z członków Rady Fundacji może zawsze zażądać od Zarządu informacji ustnych lub pisemnych dotyczących działalności Fundacji i okazania wszelkich dokumentów dotyczących Fundacji.

§ 30
Rada Fundacji odbywa posiedzenia, które może zostać zwołane przez każdego członka Rady Fundacji w każdym czasie.

§ 31
Do kompetencji Rady Fundacji należy także
1) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych budżetów i planów działania Fundacji, sprawozdań Zarządu z ich realizacji
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie planów działania Fundacji określających długofalowe, przekraczające jeden rok kierunki jej działania
3) ocena pracy Zarządu oraz udzielanie członkom Zarządu absolutorium
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań przewidzianych prawem
5) wyrażanie zgody na połączenie z inną fundacją
6) wyrażanie zgody na likwidację fundacji
7) wyrażanie opinii dotyczących wszelkich spraw dotyczących Fundacji; opinię Rada Fundacji może wyrazić na wniosek Fundatora, Zarządu lub z własnej inicjatywy

§ 32
Posiedzeniom Rady Fundacji przewodniczy Przewodniczący Rady Fundacji lub osoba pełniąca jego obowiązki.

§ 33
1. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej:
1) dwóch jej członków w przypadku ustanowienia trzyosobowego składu Rady Fundacji
2) trzech jej członków w przypadku ustanowienia Rady Fundacji w składzie większym niż trzy osoby.
2. W przypadku oddania równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji lub osoby pełniącej jego obowiązki.
3. Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia w drodze głosowania pisemnego o ile żaden z jej członków nie zgłosi sprzeciwu wobec takiej formy głosowania. Dopuszcza się głosowanie za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.

Rozdział VII. Zmiana celu i Statutu Fundacji

§ 34
Jeżeli zmianę celu i Statutu Fundacji proponuje Zarząd Fundacji propozycję winien on przedłożyć Radzie Fundacji do wiążącej akceptacji. O zmianie celu i Statutu Fundacji decyduje wyłącznie Fundator. Nie uchybia to jednak prawu Rady Fundacji przedstawienia Fundatorowi propozycji zmiany.

Rozdział VIII. Połączenie z inną fundacją

§ 35
Fundacja może połączyć się z inną fundacją jeżeli połączenie rokuje zwiększenie efektywności realizowania celów Fundacji a cel Fundacji nie ulegnie zasadniczym zmianom.

§ 36
W wyniku połączenia może powstać nowa fundacja. Fundacja może też przejąć inną fundację lub zostać przejętą.

§ 37
1 O połączeniu z inną fundacją decyduje Rada Fundacji po zasięgnięciu opinii Zarządu
Fundacji. Opinia ta powinna zostać przedstawiona na piśmie wraz z uzasadnieniem.
Brak pisemnej opinii Zarządu i uzasadnienia powoduje nieważność uchwały Rady Fundacji.
2. Uchwała dotycząca połączenia winna zostać uzasadniona na piśmie i zawierać wskazanie sposobu połączenia w myśl § 36.

Rozdział IX. Likwidacja Fundacji

§ 38
W przypadku wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji Fundacja podlega likwidacji w sposób wskazany w Statucie.

§ 39
1. Uchwałę o likwidacji podejmuje Rada Fundacji po zasięgnięciu opinii Zarządu Fundacji. Opinia ta powinna zostać przedstawiona na piśmie i uzasadniona. Brak pisemnej opinii Zarządu i uzasadnienia powoduje nieważność uchwały Rady Fundacji.
2. Likwidatorem Fundacji może być Zarząd albo osoba wskazana przez Radę Fundacji.
3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele zbliżone z celami Fundacji określonymi w § 3 i § 4 Statutu. O przeznaczeniu majątku Fundacji
decyduje Rada Fundacji.
SIEDZIBA FUNDACJI PLON SERCA: ul. Nasienna 6, 59-220 Legnica, tel. 792 255 526, www.plonserca.pl,
NIP: 6912534119; REGON: 36939276400000; KRS: 0000716562 – Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
nr rachunku bankowego: 45 1050 1575 1000 0090 3144 3410

Scroll to Top