Regulamin

REGULAMIN FUNDACJI PLON SERCA

I. PODSTAWY I CELE DZIAŁANIA FUNDACJI:

1.1 Fundacja Plon serca, zwana w dalszej treści Regulaminu „Fundacją” działa na podstawie Statutu, wpis do rejestru Fundacji pod nr KRS 0000716562 z dnia 31.01.2018r.
1.2. Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa podstawy i cele działania Fundacji Plon Serca, rodzaje, źródła i sposoby pomocy świadczonej przez Fundację, jak również obowiązki dotyczące informowania w tym zakresie. Regulamin określa także zasady wydatkowania i obsługi środków finansowych.
1.3. Celem Fundacji jest pomoc podopiecznym w zakresie wskazanym w Statucie, tzn. działalność zmierzająca do pomocy osobom dotkniętym poważnymi schorzeniami oraz rodzinom tych osób, zwłaszcza w zakresie terapii i rehabilitacji oraz spraw bytowych, jak również mająca na celu promocję zdrowia i aktywności osób niepełnosprawnych.
Fundacja realizuje swoje cele przez: pomoc finansową i rzeczową; pomoc specjalistyczną zwłaszcza przez zapewnienie usług profesjonalistów zwłaszcza w zakresie medycyny, rehabilitacji, psychologii, prawa; działanie na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób chorych i niepełnosprawnych; promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób chorych i niepełnosprawnych; organizowanie szkoleń konferencji, imprez i przedsięwzięć edukacyjnych, rekreacyjnych, sportowych, turystycznych i kulturalnych związanych z realizacją celów Fundacji oraz prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych.
1.4. Fundacja gromadzi środki finansowe na cele określone pkt. 1.3. oraz wydatkuje je zgodnie z niniejszym Regulaminem i Statutem.
1.5. Gromadzenie i wydatkowanie środków finansowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą z dnia 06.04.1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), ustawą z dnia 14.03.2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. 2014 r. poz. 498) oraz ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), ustawą z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. 175 poz. 1362 z późn. zm.), a także Statutem Fundacji i niniejszym Regulaminem

II. ZAKRES POMOCY:

1. Fundacja Plon Serca przyznaje pomoc w formie pieniężnej lub rzeczowej w następujących formach:
a. opłacanie faktur i rachunków za usługi medyczne i rehabilitacyjne operacje i zabiegi medyczne, badania lekarskie, konsultacje lekarskie, terapie psychologiczne na podstawie faktur i rachunków wystawionych na Fundację Plon Serca za wskazaniem imienia i nazwiska podopiecznego.
b. opłacanie faktur i rachunków za zakup, leków, materiałów medycznych, artykułów higienicznych i pielęgnacyjnych, sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego na podstawie faktur i rachunków wystawionych na podopiecznego i przesłanych do Fundacji Plon Serca
c. opłacanie dojazdów do lekarzy, szpitali, ośrodków leczenia, kontrole itp. na podstawie dokumentu rozliczenia kosztów dojazdu
2. Wymagane dokumenty to:
– zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę oraz konieczność rehabilitacji, usługi medycznej, badań lekarskich, terapii psychologicznych itp.
– kserokopie kart informacyjnych ze szpitali (z ostatniego okresu)
– kosztorys rehabilitacji, usługi medycznej, badań lekarskich, terapii psychologicznych lub dokument pro forma wystawiony na Fundację Plon Serca (ze wskazaniem podopiecznego)
– kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności (i/lub rentowe od ZUS/KRUS)
– dokumenty finansowe: zaświadczenie o zarobkach, pobieranej rencie, emeryturze, alimentach, decyzje o zasiłkach chorobowych i zasiłkach społecznych lub zaświadczenie o statusie osoby bezrobotnej, zaświadczenie o niepobieraniu zasiłków, deklaracja PIT (tylko w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej)
– opinia z Ośrodka Pomocy Społecznej
– formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisany przez wszystkie osoby pełnoletnie, pozostające w gospodarstwie domowym

III. PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY SPOŁECZNEJ:

1. Decyzje w sprawach dotyczących udzielania pomocy podejmuje wspólnie Zarząd Fundacji Plon Serca.
2. Decyzje podejmowane są na podstawie przesłanych przez podopiecznego dokumentów, których wiarygodność sprawdzana jest przez Zarząd Fundacji.
3. Informacja o podjętej decyzji jest przekazywana osobie wnioskującej do 30 dni od złożenia dokumentów.
3. Fundacja Plon Serca w przypadku przyznania pomocy społecznej zawiera z podopiecznym porozumienie określające wysokość pomocy społecznej oraz zasady jej realizacji.

IV. OGRANICZENIA FUNDACJI W ZAKRESIE RODZAJÓW UDZIELANEJ POMOCY:

1. Fundacja Plon Serca nie udziela pomocy finansowej osobom występującym z prośbą o spłatę ich zadłużenia np. bankowego, kredytowego.
2. Fundacja Plon Serca nie udziela pomocy finansowej osobom występującym z prośbą o spłatę zadłużenia w placówkach medycznych tj. szpitale, hospicja, apteki i inne instytucje.

V PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ I RZECZOWEJ:

1. Procedura przyznania pomocy materialnej lub rzeczowej składa się z następujących etapów:
1.1 Złożenie prośby o udzielenie pomocy przez osoby ubiegające się o pomoc do Zarządu Fundacji z załączoną niezbędną dokumentacją
1.2. Rozpatrzenie przez Zarząd Fundacji sytuacji życiowej i rodzinnej osoby ubiegającej się o pomoc,
1.3 Podjęcie przez Zarząd decyzji w sprawie udzielenia pomocy
1.4 Zawiadomienie osoby ubiegającej się o pomoc o decyzji Zarządu dotyczącej udzielenia pomocy w ciągu 14 dni od złożenia dokumentów
1.5 Zawiadomienie o decyzji Zarządu instytucji, do której zostanie przekazana pomoc dla podopiecznego
1.6 Realizacja przyznanych świadczeń, poprzez przekazanie środków finansowych na konto instytucji świadczącej usługę na rzecz podopiecznego lub dostarczenie pomocy rzeczowej.

VI. ZASADY PRZYZNAWANIA POMOCY W SPRAWACH INDYWIDUALNYCH:

1. Wszystkie wnioski z prośbą o pomoc muszą być kierowane do Fundacji Plon Serca wyłącznie drogą pisemną (listem poleconym, wcześniejsze mailowe potwierdzenie i inne).
2. Na podstawie pełnej dokumentacji Fundacja Plon Serca podejmuje wstępne decyzje. W odpowiedzi przesyłamy odmowę lub formularz zgłoszeniowy, który należy wypełnić, podpisać, dołączyć wymagane dokumenty i odesłać pod adres:

Fundacja Plon Serca
Ul. Nasienna 6,
59-220 Legnica

3. Fundacja Plon Serca rozpatruje wnioski o pomoc finansową wyłącznie od osób, które dostarczą formularz zgłoszeniowy oraz komplet wymaganych dokumentów, którymi mogą być w szczególności: zaświadczenie o dochodach (wynagrodzenia, zasiłki, renty, emerytury, alimenty itp.), zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę opisaną w liście, zawierające również wykaz leków i ich koszt lub konieczność zakupu sprzętu medycznego/rehabilitacyjnego itp., kopia faktury/faktury pro forma, opinia o rodzinie z Ośrodka Pomocy Społecznej, podpisana deklaracja zgody na przetwarzanie danych osobowych.

4. W przypadku wniosku o dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego/rehabilitacyjnego itp. Fundacja Plon Serca zastrzega sobie prawo żądania faktury pro forma już na etapie gromadzenia dokumentacji i w razie przyznania dofinansowania, do wypłacania przyznanych środków finansowych wyłącznie do sprzedawcy sprzętu itp.

5. W przypadku wniosku o dofinansowanie zabiegów rehabilitacyjnych/medycznych/operacyjnych itp. Fundacja Plon Serca zastrzega sobie prawo do wpłacania środków finansowych wyłącznie do ośrodka rehabilitacyjnego/szpitala/rehabilitanta itp. na podstawie oryginału faktury/rachunku wystawionego na Fundację Plon Serca z adnotacją, że zabieg dotyczy osoby, która wcześniej otrzymała od Fundacji Plon Serca pismo informujące o wysokości dofinansowania i sposobie realizacji płatności.

6. Fundacja Plon Serca zastrzega sobie prawo do odmówienia pomocy chociażby z listu i z dokumentacji ubiegającego się o pomoc wynikało, że wszelkie warunki określone statutem i regulaminem zostały spełnione.


SIEDZIBA FUNDACJI PLON SERCA ul. Nasienna 6, 59-220 Legnica, tel. 792 255 526, www.plonserca.pl,
NIP: 6912534119; REGON: 36939276400000; KRS: 0000716562 – Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
nr rachunku bankowego: 45 1050 1575 1000 0090 3144 3410

Scroll to Top