Statut Fundacji

STATUT FUNDACJI PLON SERCA
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§ 1
Fundację pod nazwą „PLON SERCA”, zwaną dalej Fundacją, ustanowiła Osadkowski – Cebulski sp. z o. z siedzibą w Legnicy, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000142384 , zwana dalej Fundatorem.
§ 2
 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Legnica.
 2. Fundacja może działać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
 3. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą
 4. Fundacja może być wspólnikiem spółek cywilnych i handlowych oraz ustanawiać fundacje łącznie z innymi podmiotami.
Rozdział II. Cele Fundacji i ich realizacja
§ 3

Celem Fundacji jest:

 1. działalność zmierzająca do pomocy osobom dotkniętym poważnymi schorzeniami oraz rodzinom tych osób, zwłaszcza w zakresie terapii i rehabilitacji oraz spraw bytowych jak również mająca na celu promocję zdrowia i aktywności osób niepełnosprawnych.
 2. działalność charytatywna
 3. nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
 4. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
 5. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
 6. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
 7. promocja i organizacja wolontariatu
 8. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
 9. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
 10. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów uprawnionych do prowadzenia działalności pożytku publicznego
§ 4
Fundacja realizuje swoje cele przez:
 1. pomoc finansową i rzeczową;
 2. pomoc specjalistyczną zwłaszcza przez zapewnienie usług profesjonalistów zwłaszcza w zakresie medycyny, rehabilitacji, psychologii, prawa;
 3. działanie na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób chorych i niepełnosprawnych;
 4. promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób chorych i niepełnosprawnych
 5. organizowanie szkoleń konferencji, imprez i przedsięwzięć edukacyjnych, rekreacyjnych, sportowych, turystycznych i kulturalnych związanych z realizacją celów Fundacji.
 
§ 5
Będąc organizacją pozarządową w myśl art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2016 r., nr 234, poz. 1817
z późn. zm. / Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego w zakresie wskazanym
w § 3 i 4 Statutu .
Rozdział III. Działalność gospodarcza Fundacji
 
§ 6
 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. O rozpoczęciu, przedmiocie działalności i jej zakończeniu decyduje Zarząd Fundacji po uzyskaniu pisemnej zgody Rady Fundacji .
 2. Wartość środków majątkowych Fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą wynosi 1 000 ( jeden tysiąc ) złotych.
 3. Zyski z działalności gospodarczej mogą być przeznaczane wyłącznie na cele statutowe Fundacji.
Rozdział IV. Majątek Fundacji
§ 7
 1. Składnikiem majątkowym Fundacji przeznaczonym na realizację jej celów w chwili jej ustanowienia jest fundusz założycielski w wysokości 5 000 ( pięć tysięcy ) złotych.
 2. Fundacja może pozyskiwać majątek w trakcie swojego istnienia. Składnikami tego majątku mogą być pieniądze, papiery wartościowe, rzeczy ruchome, nieruchomości prawa.
§ 8
Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności
§ 9
Źródłami majątku Fundacji mogą być w szczególności:
1) darowizny, spadki, zapisy,
2) subwencje i dotacje,
3) wpływy pochodzące z wkładów na rachunkach bankowych, lokat,
inwestycji kapitałowych, papierów wartościowych, dywidend oraz odsetek od udzielonych
pożyczek,
4) dochody z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych,
5) wpływy z akcji promocyjnych, konkursów, imprez publicznych, loterii
6) dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
§ 10
 1. Zbycie majątku Fundacji lub jego części a także jego obciążenie na jakiejkolwiek podstawie prawnej jest zabronione chyba, że Rada Fundacji wyrazi na to zgodęna piśmie na wniosek Zarządu wyrażony i uzasadniony na piśmie.
 2. Majątek Fundacji może zostać obciążony tylko w celu zachowania jego substancji lub zwiększenia dochodów Fundacji. Obciążenie nie może przekroczyć 10 % wartości majątku Fundacji.
§ 11
Majątek, którego źródłem są darowizny, spadki, zapisy, subwencje i dotacje, Fundacja może przeznaczyć na realizację wszelkich jej celów o ile darczyńca, spadkodawca, zapisobiorca lub udzielający subwencji albo dotacji nie zastrzegł inaczej. Ograniczenia swobody dysponowania takimi składnikami majątku mogą też wynikać z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
§ 12
 1. Fundacja nie może udzielać pożyczek Fundatorowi, członkom organów Fundacji oraz jej pracownikom. Zakaz ten dotyczy także osób z którymi członkowie organów Fundacji i jej pracownicy pozostają w związku małżeńskim, w faktycznym wspólnym pożyciu oraz w stosunku pokrewieństwa i powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa i powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz z którymi związani są z tytułu przysposobienia, opieki i kurateli.
 2. Osoby wskazane w zdaniu 2 pkt 1 w dalszej części Statutu zwane są „osobami bliskimi”.
 3. Fundacja nie może rozporządzać swoim majątkiem na rzecz Fundatora, członków jejorganów, jej pracowników oraz osób bliskich członków jej organówi pracowników Fundacji na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecichw szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 4. Fundacja nie może wykorzystywać majątku na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji i jej pracowników oraz osób bliskich członków organów Fundacji i jej pracowników na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji.
 5. Fundacja nie może nabywać towarów lub usług od podmiotów w których uczestniczy Fundator, członkowie organów Fundacji, jej pracownicy oraz osoby bliskie członków organów Fundacji i jej pracowników na zasadach innych niż wobec osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. Przez uczestnictwo w podmiotach należy rozumieć prowadzenie przez osobę fizyczną działalności gospodarczej, posiadanie udziałów, akcji i członkostwo w organach podmiotów.
Rozdział V. Minister właściwy ze względu na cele Fundacji
§ 13
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw zdrowia.
 
Rozdział VI. Organy Fundacji
§ 14
Organami Fundacji są:
 1. Zarząd Fundacji,
 2. Rada Fundacji.
 
Zarząd Fundacji
§ 15
 1. Zarząd Fundacji składa się z 1 – 5 osób
 2. Członków Zarządu Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
§ 16
 1. Oświadczenia woli mogą być składane przez jednego członka Zarządu.
 2. W przypadku gdy Zarząd składa się z więcej niż jednego członka- zaciągnięcie zobowiązań finansowych przekraczających 10 000 zł  – zbycie majątku Fundacji lub jego części a także jego obciążenie na jakiekolwiek podstawie prawnej oświadczenia woli winny być składane łącznie przez wszystkich członków Zarządu
 3. Gdy Zarząd składa się z jednego  członka w przypadku oświadczeń woli wskazanych
w pkt 2 zgodę na takie oświadczenia winna wyrazić Rada Fundacji.
§ 17
Kadencja członka Zarządu Fundacji trwa cztery lata przy czym może on zostać odwołany
w każdym czasie.
§ 18
Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku rezygnacji, śmierci bądź odwołania członka Zarządu.
§ 19
Członkiem Zarządu nie może być osoba której nie przysługuje pełnia praw publicznych ani taka która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego czy przestępstwo skarbowe.
§ 20
Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.
§ 21
 1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy między innymi:
  1) opracowywanie rocznych budżetów i planów działania2) opracowywanie planów działania Fundacji określających długofalowe, przekraczające
  jeden rok kierunki jej działania;

  3) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;

  4) tworzenie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji;

  5) sporządzanie sprawozdań przewidzianych prawem i składanie ich właściwym podmiotom;

  6) przedkładanie Radzie Fundacji wniosków dotyczących połączenia z inną fundacją;

  7) przedkładanie Radzie Fundacji wniosków dotyczących likwidacji Fundacji;

 2. Budżety i plany, o których mowa w ust.1 pkt 1 i 2 Zarząd Fundacji opracowuje i przedstawia Radzie Fundacji do zatwierdzenia w terminie do dnia 30 listopada każdego roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji planów i budżetów.
Rada Fundacji
§ 22
Rada Fundacji jest kolegialnym organem nadzoru i kontroli Fundacji składającym się z 3 – 6 osób powoływanym przez Fundatora.
§23
 1. Przewodniczącego Rady Fundacji wybiera Rada Fundacji zwykłą większością głosów.
 2. W przypadku czasowej niemożności pełnienia funkcji Przewodniczący Rady Fundacji wyznacza osobę pełniącą obowiązki Przewodniczącego Rady Fundacji. W przypadku gdyby Przewodniczący nie mógł tego uczynić osobę taką wyznacza najstarszy wiekiem członek Rady Fundacji
  §24

Kadencja członka Rady Fundacji trwa cztery lata przy czym może on zostać odwołany
w każdym czasie.

§25

Członek Rady Fundacji nie może być członkiem Zarządu Fundacji

§ 26
 1. Nie może być członkiem Rady Fundacji osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 2. Nie może być członkiem Rady Fundacji osoba pozbawiona praw publicznych.
 
§ 27
Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa w przypadku rezygnacji, śmierci bądź odwołania.
W przypadku osoby określonej w § 23 pkt 1 także w przypadku utraty przymiotu Prezesa  Zarządu Fundatora.
§ 28
Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji
z wyjątkiem zwrotu uzasadnionych udokumentowanych kosztów związanych z uczestnictwem w pracach tego organu, w tym kosztów podróży.
§ 29
Każdy z członków Rady Fundacji może zawsze zażądać od Zarządu informacji ustnych lub pisemnych dotyczących działalności Fundacji i okazania wszelkich dokumentów dotyczących Fundacji.
§ 30
Rada Fundacji odbywa posiedzenia które może zostać zwołane przez każdego członka Rady Fundacji w każdym czasie.
§ 31
Do kompetencji Rady Fundacji należy także
1) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych budżetów i planów działania Fundacji, sprawozdań
Zarządu z ich realizacji
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie planów działania Fundacji określających długofalowe,
przekraczające jeden rok kierunki jej działania;
3) ocena pracy Zarządu oraz udzielanie członkom Zarządu absolutorium;
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań przewidzianych prawem
5) wyrażanie zgody na połączenie z inną fundacją
6) wyrażanie zgody na likwidację fundacji
5)wyrażanie opinii dotyczących wszelkich spraw dotyczących Fundacji;
opinię Rada Fundacji może wyrazić na wniosek Fundatora, Zarządu lub z własnej
inicjatywy
§ 32
Posiedzeniom Rady Fundacji przewodniczy Przewodniczący Rady Fundacji lub osoba pełniąca jego obowiązki.
§ 33
 1. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej:1) dwóch jej członków w przypadku ustanowienia trzyosobowego składu Rady Fundacji2) trzech jej członków w przypadku ustanowienia Rady Fundacji w składzie większym
  niż trzy osoby .
 2. W przypadku oddania równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego RadyFundacji lub osoby pełniącej jego obowiązki.
 3. Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia w drodze głosowania pisemnego o ile żaden z jej członków nie zgłosi sprzeciwu wobec takiej formygłosowania. Dopuszcza się głosowanie za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.
 
Rozdział VII. Zmiana celu i Statutu Fundacji
§ 34
O zmianie celu i Statutu Fundacji decyduje wyłącznie Fundator. Nie uchybia to jednak prawu Rady Fundacji przedstawienia Fundatorowi propozycji zmiany. Jeżeli zmianę proponuje Zarząd Fundacji propozycję winien on przedłożyć Radzie Fundacji do wiążącej akceptacji.
 
Rozdział VIII. Połączenie z inną fundacją
§ 35
Fundacja może połączyć się z inną fundacją jeżeli połączenie rokuje zwiększenie efektywności realizowania celów Fundacji a cel Fundacji nie ulegnie zasadniczym zmianom.
§ 36
W wyniku połączenia może powstać nowa fundacja. Fundacja może też przejąć inną fundację lub zostać przejętą.
§ 37
 1. O połączeniu z inną fundacją decyduje Rada Fundacji po zasięgnięciu opinii Zarządu Fundacji. Opinia ta powinna zostać przedstawiona na piśmie wraz z uzasadnieniem. Brak pisemnej opinii Zarządu i uzasadnienia powoduje nieważność uchwały Rady Fundacji.
 2. Uchwała dotycząca połączenia winna zostać uzasadniona na piśmie zawierać wskazanie sposobu połączenia w myśl § 36.
Rozdział IX. Likwidacja Fundacji
§ 38
W przypadku wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji Fundacja podlega likwidacji w sposób wskazany w Statucie.
§ 39
 1. Uchwałę o likwidacji podejmuje Rada Fundacji po zasięgnięciu opinii Zarządu Fundacji.Opinia ta powinna zostać przedstawiona na piśmie i uzasadniona. Brak pisemnej opiniiZarządu i uzasadnienia powoduje nieważność uchwały Rady Fundacji.
 2. Likwidatorem Fundacji może być Zarząd albo osoba wskazana przez Radę Fundacji.
 3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele zbliżone z celami Fundacji określonymi w § 3 i § 4 Statutu. O przeznaczeniu majątku Fundacji decyduje Rada Fundacji.

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej..

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

Zamknij