Informacje

Jesteśmy Fundacją charytatywną założoną w 2019 roku, działamy na terenie Legnicy i całego Dolnego Śląska.

Wspieramy lokalne Domy Dziecka, indywidualnych podopiecznych oraz przedszkola, szkoły i ośrodki pomocy dzieciom.

STATUT

FUNDACJI PLON SERCA

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1.

Fundację pod nazwą „PLON SERCA”, zwaną dalej Fundacją, ustanowiła Osadkowski – Cebulski sp. z o. z siedzibą w Legnicy, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000142384 , zwana dalej Fundatorem.

§ 2.

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Legnica.

2. Fundacja może działać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

3. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą

4. Fundacja może być wspólnikiem spółek cywilnych i handlowych oraz ustanawiać fundacje

    łącznie z innymi podmiotami.

Rozdział II. Cele Fundacji i ich realizacja

§ 3.

Celem Fundacji jest:

 1. działalność zmierzająca do pomocy osobom dotkniętym poważnymi schorzeniami oraz rodzinom tych osób, zwłaszcza w zakresie terapii i rehabilitacji oraz spraw bytowych jak również mająca na celu promocję zdrowia i aktywności osób niepełnosprawnych.
 2. działalność charytatywna
 3. nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
 4. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
 5. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
 6. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
 7. promocja i organizacja wolontariatu
 8. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
 9. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
 10. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów uprawnionych do prowadzenia działalności pożytku publicznego

§ 4

Fundacja realizuje swoje cele przez:

 1. pomoc finansową  i rzeczową;
 2. pomoc specjalistyczną zwłaszcza przez zapewnienie usług profesjonalistów zwłaszcza w zakresie medycyny, rehabilitacji, psychologii, prawa;
 3. działanie na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób chorych i niepełnosprawnych;
 4. promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób chorych i niepełnosprawnych

                                                            § 5

Będąc organizacją pozarządową w myśl art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2016 r., nr 234, poz. 1817  

z późn. zm. / Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego w zakresie wskazanym

w § 3 i 4 Statutu .

Rozdział III. Działalność gospodarcza Fundacji

§ 6

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. O rozpoczęciu, przedmiocie działalności i jej zakończeniu decyduje Zarząd Fundacji po uzyskaniu pisemnej zgody Rady Fundacji .
 2. Wartość środków majątkowych Fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą wynosi 1 000 ( jeden tysiąc ) złotych.
 3. Zyski z działalności gospodarczej mogą być przeznaczane wyłącznie na cele statutowe Fundacji.

       § 61

Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:

               93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem

               93.2 Działalność rozrywkowa i rekreacyjna

               85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

               85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

               85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

               85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

               3.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

               93.11.Z Działalność obiektów sportowych

Rozdział IV. Majątek Fundacji

§ 7

 1. Składnikiem majątkowym Fundacji przeznaczonym na realizację jej celów w chwili jej ustanowienia jest fundusz założycielski w wysokości 5 000 ( pięć tysięcy ) złotych.  

       2. Fundacja może pozyskiwać majątek w trakcie swojego istnienia. Składnikami tego
            majątku mogą być pieniądze, papiery wartościowe, rzeczy ruchome, nieruchomości
            i prawa.  

§ 8

Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności

§ 9

Źródłami majątku Fundacji mogą być w szczególności

1) darowizny, spadki, zapisy,

2) subwencje i dotacje,

3) wpływy pochodzące z wkładów na rachunkach bankowych, lokat,

    inwestycji kapitałowych, papierów wartościowych, dywidend oraz odsetek od udzielonych
    pożyczek,

4) dochody z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych,

5) wpływy z akcji promocyjnych, konkursów, imprez publicznych, loterii

6) dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

§ 10

 1. Zbycie majątku Fundacji lub jego części a także jego obciążenie na jakiejkolwiek podstawie prawnej jest zabronione chyba, że Rada Fundacji wyrazi na to zgodę
  na piśmie na wniosek Zarządu wyrażony i uzasadniony na piśmie. 
 2. Majątek Fundacji może zostać obciążony tylko w celu zachowania jego substancji lub zwiększenia dochodów Fundacji. Obciążenie nie może przekroczyć 10 % wartości majątku Fundacji.

§ 11

Majątek, którego źródłem są darowizny, spadki, zapisy, subwencje i dotacje, Fundacja może przeznaczyć na realizację wszelkich jej celów o ile darczyńca, spadkodawca, zapisobiorca lub udzielający subwencji albo dotacji nie zastrzegł inaczej. Ograniczenia swobody dysponowania takimi składnikami majątku mogą też wynikać z ogólnie obowiązujących przepisów prawa. 

§ 12

 1. Fundacja nie może udzielać pożyczek Fundatorowi, członkom organów Fundacji oraz jej pracownikom. Zakaz ten dotyczy także osób z którymi członkowie organów Fundacji i jej pracownicy pozostają w związku małżeńskim, w faktycznym wspólnym pożyciu oraz w stosunku pokrewieństwa i powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa i powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz z którymi związani są z tytułu przysposobienia, opieki i kurateli.
 2. Osoby wskazane w zdaniu 2 pkt 1 w dalszej części Statutu zwane są „osobami bliskimi”.
 3. Fundacja nie może rozporządzać swoim majątkiem na rzecz Fundatora, członków jej  
   organów, jej pracowników oraz osób bliskich członków jej organów
   i pracowników Fundacji na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich
   w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 4. Fundacja nie może wykorzystywać majątku na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji i jej pracowników oraz osób bliskich członków organów Fundacji i jej pracowników na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji.
 5. Fundacja nie może nabywać towarów lub usług od podmiotów w których uczestniczy Fundator, członkowie organów Fundacji, jej pracownicy oraz osoby bliskie członków organów Fundacji i jej pracowników na zasadach innych niż wobec osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. Przez uczestnictwo w podmiotach należy rozumieć prowadzenie przez osobę fizyczną działalności gospodarczej, posiadanie udziałów, akcji i członkostwo w organach podmiotów.  

Rozdział V. Minister właściwy ze względu na cele Fundacji

§ 13

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw zdrowia.

Rozdział VI. Organy Fundacji

§ 14

Organami Fundacji są:

1. Zarząd Fundacji,

2. Rada Fundacji.

Zarząd Fundacji

§ 15

1. Zarząd Fundacji składa się z 1 – 5 osób

2. Członków Zarządu Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 16

 1. Oświadczenia woli mogą być składane przez jednego członka Zarządu.
 2. W przypadku gdy Zarząd składa się z więcej niż jednego członka
  – zaciągnięcie zobowiązań finansowych przekraczających 10 000 zł

       – zbycie majątku Fundacji lub jego części a także jego obciążenie na jakiekolwiek
         podstawie prawnej

         oświadczenia woli winny być składane łącznie przez wszystkich członków Zarządu

 1.   Gdy Zarząd składa się z jednego  członka w przypadku oświadczeń woli wskazanych

  w pkt 2 zgodę na takie oświadczenia winna wyrazić Rada Fundacji.

§ 17

Kadencja członka Zarządu Fundacji trwa cztery lata przy czym może on zostać odwołany
w każdym czasie.

§ 18

Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku rezygnacji, śmierci bądź odwołania członka Zarządu.  

§ 19

Członkiem Zarządu nie może być osoba której nie przysługuje pełnia praw publicznych ani taka która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego czy przestępstwo skarbowe.

§ 20

Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 21

 1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy między innymi:

1) opracowywanie rocznych budżetów i planów działania

2) opracowywanie planów działania Fundacji określających długofalowe, przekraczające
      jeden rok kierunki jej działania;

3) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;

4) tworzenie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji;

5) sporządzanie sprawozdań przewidzianych prawem i składanie ich właściwym podmiotom;

6) przedkładanie Radzie Fundacji wniosków dotyczących połączenia z inną fundacją;

7) przedkładanie Radzie Fundacji wniosków dotyczących likwidacji Fundacji;

 1. Budżety i plany, o których mowa w ust.1 pkt 1 i 2 Zarząd Fundacji opracowuje
   i przedstawia Radzie Fundacji do zatwierdzenia w terminie do dnia
  30 listopada każdego roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji planów
  i budżetów.

Rada Fundacji

§ 22

Rada Fundacji jest kolegialnym organem nadzoru i kontroli Fundacji składającym się z 3 – 6 osób powoływanym przez Fundatora.

§ 23

1. Przewodniczącego Rady Fundacji wybiera Rada Fundacji zwykłą większością głosów.

2. W przypadku czasowej niemożności pełnienia funkcji Przewodniczący Rady Fundacji wyznacza osobę pełniącą obowiązki Przewodniczącego Rady Fundacji. W przypadku gdyby Przewodniczący nie mógł tego uczynić osobę taką wyznacza najstarszy wiekiem członek Rady Fundacji

§ 24

Kadencja członka Rady Fundacji trwa cztery lata przy czym może on zostać odwołany
w każdym czasie.

§ 25

Członek Rady Fundacji nie może być członkiem Zarządu Fundacji

§ 26

 1. Nie może być członkiem Rady Fundacji osoba skazana prawomocnym wyrokiem
  za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 2. Nie może być członkiem Rady Fundacji osoba pozbawiona praw publicznych.

§ 27

Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa w przypadku rezygnacji, śmierci bądź odwołania.
W przypadku osoby określonej w § 23 pkt 1 także w przypadku utraty przymiotu Prezesa  Zarządu Fundatora.

§ 28

Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji
z wyjątkiem zwrotu uzasadnionych udokumentowanych kosztów związanych z uczestnictwem w pracach tego organu, w tym kosztów podróży.

§ 29

Każdy z członków Rady Fundacji może zawsze zażądać od Zarządu informacji ustnych lub pisemnych dotyczących działalności Fundacji i okazania wszelkich dokumentów dotyczących Fundacji.

§ 30

Rada Fundacji odbywa posiedzenia, które może zostać zwołane przez każdego członka Rady Fundacji w każdym czasie.

§ 31

Do kompetencji Rady Fundacji należy także

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych budżetów i planów działania Fundacji, sprawozdań  
    Zarządu z ich realizacji

2) rozpatrywanie i zatwierdzanie planów działania Fundacji określających długofalowe,
    przekraczające jeden rok kierunki jej działania

3) ocena pracy Zarządu oraz udzielanie członkom Zarządu absolutorium

4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań przewidzianych prawem

5) wyrażanie zgody na połączenie z inną fundacją

6) wyrażanie zgody na likwidację fundacji

5)wyrażanie opinii dotyczących wszelkich spraw dotyczących Fundacji;
    opinię Rada Fundacji może wyrazić na wniosek Fundatora, Zarządu lub z własnej
    inicjatywy

§ 32

Posiedzeniom Rady Fundacji przewodniczy Przewodniczący Rady Fundacji lub osoba pełniąca jego obowiązki.

§ 33

1. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej:

1) dwóch jej członków w przypadku ustanowienia trzyosobowego składu Rady Fundacji

2) trzech jej członków w przypadku ustanowienia Rady Fundacji w składzie większym
    niż trzy osoby.

2. W przypadku oddania równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady
     Fundacji lub osoby pełniącej jego obowiązki.

3. Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia w drodze
    głosowania pisemnego o ile żaden z jej członków nie zgłosi sprzeciwu wobec takiej formy
    głosowania. Dopuszcza się głosowanie za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.

Rozdział VII. Zmiana celu i Statutu Fundacji

§ 34

Jeżeli zmianę celu i Statutu Fundacji proponuje Zarząd Fundacji propozycję winien on przedłożyć Radzie Fundacji do wiążącej akceptacji. O zmianie celu i Statutu Fundacji decyduje wyłącznie Fundator. Nie uchybia to jednak prawu Rady Fundacji przedstawienia Fundatorowi propozycji zmiany.

Rozdział VIII. Połączenie z inną fundacją

§ 35

Fundacja może połączyć się z inną fundacją jeżeli połączenie rokuje zwiększenie
efektywności realizowania celów Fundacji a cel Fundacji nie ulegnie zasadniczym zmianom.

§ 36

W wyniku połączenia może powstać nowa fundacja. Fundacja może też przejąć inną fundację lub zostać przejętą.

§ 37

1 O połączeniu z inną fundacją decyduje Rada Fundacji po zasięgnięciu opinii Zarządu

   Fundacji. Opinia ta powinna zostać przedstawiona na piśmie wraz z uzasadnieniem.    

   Brak pisemnej opinii Zarządu i uzasadnienia powoduje nieważność uchwały Rady Fundacji.

2. Uchwała dotycząca połączenia winna zostać uzasadniona na piśmie
         i zawierać wskazanie  sposobu połączenia w myśl § 36.

Rozdział IX. Likwidacja Fundacji

§ 38

W przypadku wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji Fundacja podlega likwidacji w sposób wskazany w Statucie.

§ 39

1. Uchwałę o likwidacji  podejmuje Rada Fundacji po zasięgnięciu opinii Zarządu Fundacji.
    Opinia ta powinna zostać przedstawiona na piśmie i uzasadniona. Brak pisemnej opinii
    Zarządu i uzasadnienia powoduje nieważność uchwały Rady Fundacji.

2. Likwidatorem Fundacji może być Zarząd albo osoba wskazana przez Radę Fundacji.

3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele zbliżone
    z celami Fundacji określonymi w § 3 i § 4 Statutu. O przeznaczeniu majątku Fundacji

    decyduje Rada Fundacji.